Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijvingsvoorwaarden Yoga/Kinderyoga Bodyhealing

1. INSCHRIJVEN.

De inschrijving voor een cursus kan alleen geschieden door middel van het inschrijfformulier. Minderjarige cursisten (beneden de 18 jaar) moeten het formulier door één van de ouders of verzorgers laten ondertekenen.

2. BETALING.

De betaling van de cursus dient voorafgaand aan de eerste les te zijn voldaan. Dit kan contant of per overboeking op rekeningnummer (IBAN)  NL10RABO0110134354 tnv Bodyhealing en o.v.v. yogacursus+ ‘naam deelnemer’. Bodyhealing rekent geen administratiekosten.
Er vindt geen restitutie van betalingen plaats bij eventuele gemiste lessen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.
Wel kunnen eventueel gemiste lessen in overleg met Bodyhealing op een ander moment worden gevolgd.

3. VOOR, TIJDENS OF NA DE LESSEN.

  •  Het is niet toegestaan om zich gedurende de lessen in de yogastudio te begeven zonder toestemming van de docent.
  •  Je hebt respect voor de yogastudio en de ter beschikking gestelde materialen.
  •  Je hebt respect voor de hygiëne die deelname aan de lessen van je vraagt. Zoals bijvoorbeeld het dragen van sokken en het gebruik van een meegenomen handdoek.
  •  Je hebt respect voor jezelf en de andere deelnemers. Bodyhealing behoudt zich te allen tijden het recht voor, om je de toegang en/of deelname te ontzeggen.
  •  Bodyhealing is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal vanjouw eigendommen.
  •  Bodyhealing is niet aansprakelijk voor blessuren optredend tijdens de lessen of erna. Bij deelname aan de lessen of activiteiten van Bodyhealing doe je dit altijd op eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het voor jou verantwoord is, om aan de door jou gekozen activiteit te gaan deelnemen.
  •  Bodyhealing kan geen garantie geven over de vele voordelen die de yogalessen kunnen bieden.

4. LESTIJDEN.

Deze worden door Bodyhealing bepaald en zij behoudt zich het recht voor om tijden aan te passen. Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt de deelnemer per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. Bodyhealing verplicht zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander door haar gekozen moment, of -wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is- tot restitutie van (een evenredig deel van) het betaalde lesgeld.